Si está interesado/a en depositar un documento en Investigo y no conoce la política de publicación de la editorial, puede enviar un e-mail a investigo@uvigo.gal para pedir información. Desde la Biblioteca le proponemos un ejemplo para la solicitud de permisos al editor.

Prezado/a colega,

O seu grupo editorial publicou o seguinte artigo do cal son autor/a:

[TÍTULO DO ARTIGO | CAPÍTULO] Publicado en: [TITULO DA REVISTA | LIBRO]

Escríbolle para solicitar autorización para autoarchivar e proporcionar acceso aberto ao texto completo do artigo/s mencionado/s no repositorio institucional da Universidade de Vigo, INVESTIGO. O depósito incluiría a referencia bibliográfica da publicación e unha ligazón á páxina web da revista/ ou á versión do artigo publicado en liña o cal axudaría a incrementar a súa visibilidade.

O repositorio non ten finalidade lucrativa. Recolle, preserva e difunde a produción científica do persoal investigador da Universidade de Vigo respectando os acordos editoriais con terceiras partes.

Espero que considere favorablemente a miña solicitude. Grazas pola súa colaboración.

Un cordial saúdo,

[Nome e apelidos do autor/a]

[Enlazar: Versión en PDF ]

Estimado/a colega:

Su grupo editorial ha publicado el siguiente artículo/libro/capítulo/comunicación/ del que soy autor/a:

[TÍTULO DEL ARTÍCULO | CAPÍTULO] Publicado en: [TÍTULO DE LA REVISTA | LIBRO]

Le escribo para solicitar autorización para archivar y proporcionar acceso abierto al texto completo del artículo/s mencionado/s en el repositorio institucional de la Universidade de Vigo, INVESTIGO. El depósito incluiría la referencia bibliografía de la publicación y un enlace a la página web de la revista/ o a la versión del artículo publicado en línea lo cual ayudaría a incrementar su visibilidad.

El repositorio no tiene finalidad lucrativa. Recoge, preserva y difunde la producción científica del personal investigador de la Universidade de Vigo respetando los acuerdos editoriales con terceras partes.

Espero que considere favorablemente mi solicitud. Gracias por su colaboración.

Un cordial saludo

[Nombre y apellidos del autor/a]

[Enlazar: Versión en PDF ]

Dear colleague,

Your editorial group has published the following article/charter, which I authored:

[ARTICLE | BOOK CHAPTER] Published in: [JOURNAL NAME | BOOK]

I would like to ask for permission to self-archive and to allow open access to the complete text of the aforementioned article in the institutional repository of Universidade de Vigo, INVESTIGO. The storage would include the bibliographic reference to the publication and a link to the journal’s webpage / or to the online version of the published article, which may help to increase its visibility.

The repository is a non-profit service. It collects, preserves and disseminates the scientific output of the scientific production of the researchers from Universidade de Vigo, complying with editorial agreements with third parties.

I hope you consider my request favourably. Thank you very much for you collaboration.

Receive my best regards,

[Author’s name, surname]